به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه البرز اعلام نمود برنده مناقصه شرکت ملی نفت ایران با موضوع بیمه تکمیلی عمر و حوداث شده است. مبلغ قرارداد منعقد شده ١٧١ میلیارد تومان می باشد.