به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کیسون اعلام نمود مبلغ قرارداد با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان قبل از الحاقیه احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت ٢.۵ میلیون تن در سال ١٨.۶٧٧.۵٣٠ یورو و ٩٢۴.٢٢٢ میلیون ریال بوده و با اضافه شدن این الحاقیه به مبلغ ١.۶۵۶.۶۴٣ میلیون ریال به مبلغ ریالی قرارداد، مبلغ نهایی به ١٨.۶٧٧.٨٣٠ یورو و ٢.۵٨٠.٨۶۵ میلیون ریال رسیده است.