به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز افزایش سرمایه ۴٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.