به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات فنی فولاد یزد اعلام نمود با توجه به اخذ جواز تاسیس محصول بازیافت فولادو چدن به نسبت به خرید ۵٠٩٢متر مربع زمین شهرک فولاد به مبلغ ٣,٨١٨,٩۶٢,۵٠٠ریال را بصورت نقد و اقساط (وجه نقد ٩۵۴٧۴٠۶٢۵ریال و ١٠قسط سه ماهه تا پایان ١۴٠٢.٠۶.١٠) خریداری نموده است که هنوز هیچگونه اقدامی جهت ساخت انجام نگردیده و زمان بهره برداری حدودی پایان سال ١۴٠٠می باشد که در زمان وقوع سریعا به اطلاع سهامداران و ذینعفان محترم خواهد رسید.