به گزارش بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی غدیر از تابلو فرابورس ایران به تابلو بازار دوم بورس تهران منتقل شد.
پتروشیمی غدیر از تابلو فرابورس به تابلو بورس منتقل شد