بورس ٢۴ : فرابورس ایران در اطلاعیه ای از پذیره نویسی چند مرحله ای اوراق مرابحه عام دولت از ١٣ تا ١٨ اسفند ماه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه فرابورس ایران موافقت خود را برای عرضه اوراق مرابحه دولتی در نمادهای اراد۶۵، اراد ٧۶، اراد٧٧، اراد٧٨، اراد٧٩، اراد٨٠، اراد٨١ و اراد٨٢ اعلام کرده است. بررسی ها نشان می دهد که تنها در یک ماه گذشته یعنی از سیزدهم بهمن ماه تا سیزدهم اسفند ماه بیش از ١٨٢ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار سرمایه فروخته شده است. این در حالی است که ارزش کل معاملات بازار سرمایه در این مدت حدود ٢٢۵ هزار میلیارد تومان بود که کمتر از ١۵١ هزار میلیارد تومان آن به داد و ستدهای حقیقی ها اختصاص داشت.

بورس۲۴ : فرابورس ایران در اطلاعیه ای از پذیره نویسی چند مرحله ای اوراق مرابحه عام دولت از 13 تا 18 اسفند ماه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه فرابورس ایران موافقت خود را برای عرضه اوراق مرابحه دولتی در نمادهای اراد65، اراد 76، اراد77، اراد78، اراد79، اراد80، اراد81 و اراد82 اعلام کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که تنها در یک ماه گذشته یعنی از سیزدهم بهمن ماه تا سیزدهم اسفند ماه بیش از 182 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار سرمایه فروخته شده است. این در حالی است که ارزش کل معاملات بازار سرمایه در این مدت حدود 225 هزار میلیارد تومان بود که کمتر از 151 هزار میلیارد تومان آن به داد و ستدهای حقیقی ها اختصاص داشت.

یعنی ارزش معاملات اوراق دولتی در یکماه گذشته بالغ بر 21 درصد معادل 31 هزار میلیارد تومان بیشتر از ارزش معاملات حقیقی ها در بازار سرمایه بوده است. در همین مدت سهامداران خرد حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج کردند و بیش از 2،700 میلیارد تومان به صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بازار سرمایه تزریق داشتند.

در مدت یک ماه گذشته شاخص کل بازار سرمایه بیش از 73 هزار واحد معادل 6 درصد افت کرده و از محدوده 1 میلیون و 250 هزار واحد به سطح 1 میلیون و 177 هزار واحد تنزل یافته است. شاخص هموزن اما بدون تغییر نسبت به یک ماه قبل در همان ارتفاع 431 هزار واحدی ایستاده است.

نمودار تکنیکالی شاخص کل نشان می دهد که طی روزهای آینده فاز اصلاحی کنونی شاخص به اتمام رسیده و به سطح حمایتی بااهمیتی نزدیک می شود. با وجود دامنه نامتقارن سهم ها و کند شدن سرعت ریزش رسیدن شاخص به حمایت پیش رو از لحاظ زمانی کمی طولانی شده اما شاید بتوان همزمانی آن را با اتمام عرضه اوراق دولتی در بازار فرابورس که زمان آن 18 اسفند ماه اعلام شده، به عنوان یک نشانه برای برگشت روند کلی بازار در نظر گرفت. باید دید که آیا پس از پایان عرضه های اوراق دولتی ارزش معاملات خرد بازار افزایش می یابد یا خیر؟