بیشترین تغییرات سودآوری را پست بانک تجربه کرد. سود هر سهم وپست در ٩ ماهه سال ٩٨ برابر با ١٧ ریال بود که امسال به ١،٧٠٠ ریال رسید. پس از آن بانک صادرات بیشترین جهش سود را داشت. وبصادر در حالی در ٩ ماهه ٩٩ به سود ٢٧١ ریالی برای هر سهم رسید که در دوره ٩ ماهه سال قبل ۵ ریال سود به ازاء هر سهم محقق کرده بود.