به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران اعلام نمود به استحضار می رساند در راستای بهره گیری از ظرفیت های قانونی و معافیت های اختصاص یافته، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت و شرکتهای تابعه، با بهره گیری از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه های تخصصی شروع گردد.