طرح مجلس برای شریک شدن دولت در سود حاصل از فروش مسکن توسط چند خانه ای ها آماده شد.

بورس۲۴ : طرح مجلس برای شریک شدن دولت در سود حاصل از فروش مسکن توسط چند خانه ای ها آماده شد.

این طرح توسط کمیسیون اقتصادی بالاخره آماده شده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد.

اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد، 40 درصد سود فروش انواع ملک به عنوان مالیات از مالک دریافت می شود. اجرای این طرح باید توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود.

فروش اولین خانه توسط افراد از این مالیات معاف است. همچنین فروش بار اول واحدهای مسکونی تازه ساز نیز از این مالیات معاف است چون که این واحدها را تولیدکنندگان مسکن می سازند و باید واحدی که ساخته می شود را بتوانند در بازار بفروشند. سازنده ها مالیات های دیگری از جمله مالیات بر فروش و مالیات نقل و انتقال پرداخت می کنند.

اما اگر کسی دو واحدهای مسکونی یا بیشتر داشته باشد برای فروش دومی و بعدی باید مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای فروش زمین هم 40 درصد تعیین شده است.

مجلس امیدوار است با این مالیات جلوی رشد قیمت مسکن گرفته شود.