به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آلومراد در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١٠۵ میلیارد تومان فروش داشت که ٢ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.