به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت ملی سرب و روی ایران حدود ٣۶٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ١۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.