به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی سپاهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١۴٠٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ١١۶ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.