به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت غلتک سازان سپاهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١٢٣٩ میلیارد تومان فروش داشت که ١٩٠ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.