به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت زرین معدن آسیا حدود ٣۶۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵٢ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.