به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فروسیلیس ایران در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ۴۶۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ۶٠ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.