به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت زمان و مکان برگزاری مجامع خود را اعلام نمودند.