به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مس شهید باهنر در ١١ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ١٣٩٩ حدود ٢٧٢١ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود کسب نمود.