به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، حسابرس و بازرس قانونی ذوب روی اصفهان افزایش سرمایه ۴۶۴ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را تایید کرد.