در جلسه هیئت مدیره پلی اکریل ایران با هیئت حمایت از صنایع چه گذشت؟