به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران خودرو دیزل اعلام داشت به منظور کاهش زیان انباشته شرکت ایران خودرودیزل و همچنین خروج از مفاد ماده ١۴١ قانون تجارت و مطابق صورتجلسه هیئت مدیره با شماره ١٠۵٧ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٣ به شرح پیوست ، هیئت مدیره شرکت ایران خودرودیزل با واگذاری عمده تعداد ١۵٢ر٢١٢ر١ سهم معادل ۴٩ درصد از سهام شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرودیزل (اپکو) و تعداد ٠٠٠ر٣٢۴ر٨۶۵ر٢ سهم معادل ٧٧ درصد از سهام شرکت تولیدموتورهای دیزل ایران (ایدم) موافقت نمود. شایان ذکر است قیمت پایه هرسهم شرکت اپکو معادل ۶٢٩ر٨۴٩ر۵ ریال و قیمت پایه هرسهم شرکت ایدم معادل ٠٣٠ر۵ ریال می باشد.