به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران اعلام نمود بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ٨,٠۶۶,٢٢٠ میلیون ریال به‌مبلغ ٩,۶۴٠,١٧۶ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ١۵٧٣٩۵۶ میلیون ریال ، ) در تاریخ ١٣٩٩.١٢.١۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.