به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس د ١٢ ماهه منتهی به آبان ٩٩ برای هر سهم ١٢٨ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تفاوتی نداشت. سود ناخالص در این دوره با ٨ درصد رشد به ١٨۶ میلیارد تومان و سود خالص به ١٢٠ میلیارد تومان رسید. هم چنین سود تلفیقی محقق شده به ازای هر سهم ١٢٢ ریال اعلام شده است.