به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت بهران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمود.