به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین انرژی خلیج فارس اوراق اختیار فروش تبعی به تعداد ٣٠ میلیون سهم با ضریب قیمت ١.٢٢ برای یک سال بعد منتشر می کند.