به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت صنعتی سپنتا حدود ١٠۵١ میلیارد تومان می باشد که حدود ١۴٠ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.