به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آلومینیوم ایران در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ۶٣٢٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ٨۴٨ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.