به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آلومتک در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٢۶١ میلیارد تومان فروش داشت که ۴۴ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.