سید رضا اعجازی مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در خصوص مصوبه اخیر سازمان بورس مبنی بر حمایت از سهام ‌داران خرد و ارائه تضمین به آن ‌ها بابت سودآوری پرتفوهای زیر ١٠ میلیون تومان دارایی از صندوق توسعه بازار گفت: به هر حال بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور هست و اگر طبق فرمایش رئیس جمهور محترم قصد حمایت از این بازار وجود دارد بهتر است، این حمایت را خود دولت انجام دهد و...

بورس۲۴سید رضا اعجازی مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در خصوص مصوبه اخیر سازمان بورس مبنی بر حمایت از سهام ‌داران خرد و ارائه تضمین به آن ‌ها بابت سودآوری پرتفوهای زیر 10 میلیون تومان دارایی از صندوق توسعه بازار گفت: بدون شک حمایت از سهامدار خرد یکی از وظایف اصلی سازمان بورس میباشد که گویا در سال جاری به نحوه مناسب صورت نپذیرفته که اکنون این طرح یارانه ای مطرح شده است.

این کارشناس بازار این نوع حمایت از محل دارایی صندوق توسعه را نامطلوب عنوان و بیان کرد: از نظر قانونی و شرعی ارائه تضمین به سهامداران خرد از محل پول صندوق توسعه که منابع آن از سرمایه کارگزاری ها و بانک ها تامین می شود و خود این نهادها دارای سهامداران خصوصی نیز می باشند، قابل پذیرش نیست.

از بودجه دولت تامین کنید

وی افزود: به صورت کلی توجیهی در این خصوص وجود ندارد، که چرا باید این حمایت از پول سایرین انجام شود اگر واقعا وظیفه حاکمیتی سازمان بورس حمایت از سهام‌دار خرد است، این حمایت باید از محل‌های دیگری مانند بودجه‌های دولتی و نه دارایی سایر افراد جامعه تامین شود.

اعجازی در خصوص آسیب تامین این مهم از صندوق توسعه بیان کرد: این طرح زمینه تضعیف صندوق توسعه بازار را فراهم میکند که به تبع آن ضررهایش به بازار خواهد رسید.

این مدیر عامل کارگزاری در انتها محل مناسب تامین این منابع را بودجه دولت دانست و بیان کرد: به هر حال بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور هست و اگر طبق فرمایش رئیس جمهور محترم قصد حمایت از این بازار وجود دارد بهتر است این حمایت را خود دولت انجام دهد و از دارایی دیگر فعالین اقتصادی برای این حمایت استفاده نشود.