به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت صنعت روی زنگان حدود ۶۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ۴ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.