به گزارش بورس ٢۴، ۵ درصد سهام شرکت بیمه میهن به قیمت پایه هر سهم ۵٠۵ تومان در تاریخ ٢۶ اسفند ماه عرضه عمده می شود.