به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک شهر مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال ١٣٩٨ بانک شهر را صادر نمود.