به گزارش بورس ٢۴،اوراق منفعت شرکت ملی نفت ایران با نمادهای"صنفت٣١٢"، "صنفت٠٣١٢" و "صنفت١٣١٢" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.نرخ اوراق ١٨.۵ درصد سالانه،مواعد پرداخت ۶ماه یکبار و عمر اوراق ۴سال می باشد.