به گزارش بورس ٢۴، ٢ درصد سهام شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور به قیمت پایه هر سهم ۵ هزار تومان در تاریخ ٢٣ اسفند ماه عرضه عمده می شود.