فروش در سال ٩٩ با جهش ٣٨ درصدی از نظر وزنی و ١٢۴ درصدی از نظر ریالی در شرکت کویر تایر همراه بوده است به طوری که در سال مالی جاری شرکت ١٠٠ درصد برنامه فروش خود را محقق کرده است.