به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام داشت واحدهای مسکونی به مبلغ ۶۴ میلیارد تومان فروخته شده و ۴٧ میلیارد تومان سود حاصل از فروش می باشد.