به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل اعلام داشت در راستای اجرای مفاد ١۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور کاهش سرمایه گذاری های غیر بانکی، موسسه ملل در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت های گروه توسعه اقتصاد ملل به میزان ١٠٠ درصد و شرکت سهامی فرش ایران به میزان ٩٩.٩٨ درصد اقدام نماید.