به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۵٧ درصدی شرکت تامین سرمایه امین از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.