به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٣۴ درصدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.