به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس اعلام نمود در شهر تهران اقدام به خرید یک باب ساختمان اداری شامل هشت واحد اداری مجزا جهت استفاده دفتر شرکت نمود