به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود در مناقصه خرید ٣٠٠ عدد کولر BBU CLU با ارزش کل ۵۴.٩٩۶.٠٠٠.٠٠٠ ریال گردیده است و زمان تحویل ١٢٠ روز کاری برنده شده است.