بورس ٢۴: در بازار امروز سه شنبه ١٢ اسفند ماه جمعا ١٨،۶٠۴ میلیارد تومان معامله در بازار سرمایه صورت گرفت که ١١،٧٠٠ میلیارد تومان آن مربوط به اوراق دولتی بود و مجموع ارزش بازار سرمایه به ۶،٩٠۴ میلیارد تومان رسید که ۴،۵٠٩ میلیارد تومان از این مبلغ را حقیقی ها رقم زدند. ارزش معاملات خرد روز جاری ١٣ درصد بیشتر از دیروز بود این در حالی است که فروش اوراق دولتی نسبت به دیروز ٣٣ درصد کاهش داشت ، تا زمانی که فروش این اوراق در بازار کاهش نیابد نمی توان انتظار رشد زیادی از ارزش داد و ستدهای خرد داشت.