به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این بانک از محل آورده نقدی سهامداران را به تصویب رساند.