گزارش طرح شامخ بخش مسکن و ساختمان مربوط به بهمن سال ٩٩ از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شد.

بورس۲۴ : گزارش طرح شامخ بخش مسکن و ساختمان مربوط به بهمن سال 99 از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شد.

این گزارش از بهبود وضعیت این بخش در ماه گذشته حکایت دارد.

عدد شامخ کل در این گزارش 64.28 شده است که نسبت به ماه قبل از آن یعنی دی ماه، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. عدد شامخ در دی ماه 58.34 بود.

این عدد شامخ (عدد کل) برابر با شاخص میزان فعالیت های انجام شده شامل تولید ساختمان و ارایه خدمات ساختمانی است که بیشترین میزان شاخص در مقایسه با سایر شاخص ها است.

در گزارش بهمن ماه شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز 66 شده که این هم به مقدار ناچیز نسبت به دی ماه افزایش یافته است.

شاخص انتظارات مدیران بخش ساختمان نسبت به تولید در آینده با رقم 64 هر چند نسبت به ماه قبل اندکی کاهشی شده اما همچنان امیدواری فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت بخش ساختمان در اسفند ماه را نشان می دهد.