به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع ریخته گری ایران از افزایش نرخ فروش میل لنگtu۵، میل لنگOHVG، میل لنگ پژو۴٠۵ خبر داد و اعلام داشت افزایش قیمت مذبور به مبلغ ۶٩.٣۶٢ میلیون ریال می باشد که از ابتدای سال ٩٩ محسابه و در گزارشات آتی لحاظ میگردد.