مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣١/٠۶/٩٩ امروز سه شنبه ١٢ اسفند ماه، برگزار شد.