بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، شرکت سرمایه گذاری سپهر در نظر دارد تعداد ٧۵ میلیون سهم از سهم بیمه میهن را به طور عمده و نقد یا شرایطی از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم معادل ۵٠۵٠ ریال و تاریخ عرضه ٢٠ اسفند ماه می باشد.