مطابق با اطلاعیه فرابورس ایران، نماد شرکت گاز لوله از تابلوی پایه قرمز به تابلوی پایه زرد منتقل گردید و در تابلوی مذکور نیز قابل معامله است.