به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود رأی قطعی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در رابطه با محکومیت آقای فرج الله شیدانی به خلع ید ۶٠٠ متر مربع پلاک ثبتی ٢٩ فرعی از ٢٠ اصلی واقع در علیدره فیروزکوه از اراضی کارخانه شرکت تامین ماسه ریخته گری جهت استحضار ایفاد می گردد.