به گزارش بورس ٢۴،مدیر عامل سمات خبر داد،امکان توثیق مکانیزه سهام، جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای تمام سهامداران فراهم شد.