به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۶۵» ، «اراد٧۶» ، «اراد٧٧» ، «اراد٧٨» ، «اراد٧٩» ، «اراد٨٠» ، «٨٢» به صورت چند مرحله ای از تاریخ ١٣ اسفند ماه تا ١٨ اسفند ماه پذیره نویسی می کند.